nacházíte se: Hlavní stránka / Obchodní podmínky / Reklamační řád

verze pro tisk

Home office v pasti

11.04.2024

Historicky byla možnost pracovat z domu nejprve bonusem, někdy trochu zneužívaným, později nutností a dnes již máme práci z domu…

archiv článků

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Reklamační řád obchodní společnosti ACCONTES s.r.o.
(vydaný k obchodní podmínkám)

 

 

R E K L A M A Č N Í    Ř Á D

 

Část I

Rozsah platnosti

Čl. 1

1.1. Reklamační řad se vztahuje na všechny závazkové, kvasi-závazkové, jakož i odpovědnostní vztahy, které vyplývají ze smluv poskytovaných společností ACCONTES s.r.o. jiným subjektům.

 

 

Část II

Podmínky reklamace

Čl. 2

Povinnosti poskytovatele služby

2.1. ACCONTES s.r.o. poskytuje služby v předepsané a schválené jakosti, v zákonných termínech a za sjednané ceny.  Poskytovatel služby se nesmí při poskytování služeb odchýlit od platných zákonů a předpisů. Odběratel, poskytuje-li řádnou součinnost dle uzavřené smlouvy, musí dostávat služby v souladu s platnou smlouvou a legislativou, v zákonných či sjednaných termínech, přičemž nesmí být klamán. Vyúčtování poskytnutých služeb musí probíhat podle platného ceníku, potažmo podle smluvního ujednání.

 

Čl. 3

Uplatňování reklamace

3.1. Odběratel může podat reklamaci při porušení povinností vyplývajících z čl. 2 tohoto reklamačního řádu jedním z následujících způsobů:

a/ poštou na adresu: ACCONTES s.r.o., Bašty 2, 602 00 Brno

b/ datovou schránkou ID: ybmizsx

c/ e-mailem na adresu: accontes@accontes.net

d/ osobně do protokolu  u pověřeného zaměstnance.

3.2.  Reklamace musí obsahovat jednoznačnou a přesnou identifikaci stěžovatele vč. aktuálních kontaktů a adresy, kam mu bude odpověď zaslána a přesný popis reklamace. V případě reklamace ceny lze reklamaci uplatnit do data splatnosti faktury, u reklamace produktu lze tento reklamovat do jednoho měsíce od jeho převzetí.

3.3. Odběratel není oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění / odpovědnosti za škodu / způsobem odlišným od postupu stanoveného v tomto reklamačním řádu. Odlišná zákonná ustanovení se v tomto případě neaplikují.

 

 

Čl. 4

Postup při vyřizování reklamace

4.1. Pracovník, který reklamaci přebírá, zkontroluje její obsah, je-li to možné zajistí její upřesnění a doplnění tak, aby bylo jednoznačně zřetelné, kdo reklamaci podává a čeho se týká. Vyspecifikuje přesně dokumenty, které se k reklamaci váží. K reklamaci, pokud je podávána dle čl.3 odst. 1 písm. a-c přiloží formulář „protokolu“ (dle přílohy tohoto řádu) Reklamačního řádu, do kterého napíše  pořadové číslo reklamace, datum převzetí reklamace a následně zapíše reklamaci do reklamační knihy. Takto připravený dokument neprodleně postoupí k vyřízení pracovníkovi, jehož práce je reklamována, k odbornému vyjádření.

4.2. Příslušný pracovník předá reklamaci se svým vyjádřením  k posouzení a zpracování odpovědi jednomu z jednatelů společnosti nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace, který zajistí ve lhůtě  deseti pracovních dnů po přijetí reklamace od stěžovatele odeslání odpovědi.

4.3.Jednatel při odeslání odpovědi zajistí doplnění údajů do reklamační knihy.

4.4.  Vyžádá-li si řešení reklamace delší čas než deset pracovních dní, obdrží stěžovatel velhůtě 10 pracovních dnů vyrozumění s uvedením termínu, ve kterém bude reklamace vyřízena.

 

 

Část III

Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 5

5.1.  Změny a doplňky reklamačního řádu  vydává  jednatel společnosti.

 

5.2.  V případě uplatnění reklamace může klient stěžovatel nahlédnout do reklamačního řádu na webových stránkách společnosti ACCONTES, nebo v tištěné podobě v kancelářích firmy.

 

5.3.  Reklamační řád vč. reklamační knihy a protokolů je uložen v prostorách firmy přístupný všem zaměstnancům

 

Čl. 6

Účinnost

 

              

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem  01.01.2017 a v plném rozsahu nahrazuje znění reklamačního řádu ze dne 1.10.2014

 

 

 

Jiří Novotný

jednatel