nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Ztratné, manka a škody

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Ztratné, manka a škody

16:55 26.07.2009

Zejména u podnikatelů, kteří podnikají v maloobchodě se čas od času zjistí, že i při uplatnění nejvyšší opatrnosti něco chybí.

Co je ztratné

Obvykle jde o úbytek zboží, nejčastěji v obchodě s potravinami, kdy dochází k rychlému znehodnocení prodávaného zboží a z toho titulu k jeho neprodejnosti. Dlouhodobou zkušeností dojde podnikatel k tomu, aby efektivním způsobem eliminoval ztráty, nikdy však nemůže dospět k k jejich vyloučení. Vznikají mu přirozené úbytky zásob, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna ekonomicky zdůvodněnou normou, kterou si podnikatel stanoví sám. Správce daně pak může posoudit výši této normy porovnáním s údaji, které získal kontrolní činností u jiných subjektů se stejným podnikáním a pokud zjistí, že je norma příliš vysoká, může z tohoto titulu upravit daňový základ.

Co je manko

Manko je inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav je nižší, než účetní. Manko může vzniknout jednak krádeží na prodejně, ale i nedůslednou evidencí a nesprávným procesem prodeje. Zjištěné manko se obvykle řeší v rámci vnitropodnikových pravidel vůči viníkům, tedy těm, za jejichž působení manko vzniklo. Výši vzniklého manka nelze jednostranně srážet zaměstnancům ze mzdy. Lze však problematiku manka zapracovat do pohyblivé složky vícesložkové mzdy, jako motivační stimul.

Co je škoda

Škodou je fyzické znehodnocení (poškození, nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka a to z objektivních i subjektivních příčin, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen.

Likvidace zásob

Zákon o daních z příjmů umožňuje daňově zohlednit výdaje vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků.
K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol v němž uvede

  • důvody likvidace
  • způsob, čas a místo provedení likvidace
  • specifikaci předmětů likvidace
  • způsob naložení se zlikvidovanými předměty
  • pracovníky zodpovědné za provedení likvidace

Český účetní standard

Český účetní standard č. 007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků a zásob stanoví způsoby nakládání s manky a přebytky.

Minimalizace

Minimalizaci ztratného, škod a mank lze dosáhnout nejlépe dobrou organizací prodeje a zavedením motivačních prvků při odměňování zaměstnanců. Pro případné zapojení kamerového systému platí nutnost o tomto opatření informovat. V rámci prodejních dovedností a marketingové práce lze jednak zboží umísťovat tak, aby zboží náchylné ke krádežím bylo pod dohledem a mnohdy na zákazníky platí i vhodné informační cedulky například z nápisem: „Děkujeme našim zákazníkům, že si z této prodejny odnášejí jen zaplacené zboží" a podobně.

Autor: J.Novotný