nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Zdanění podílu na zisku

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Zdanění podílu na zisku

20:12 12.12.2008

Termín výplaty podílů na zisku a termín rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku je podstatný pro splnění povinností společnosti, které se vážou ke sražení a odvodu srážkové daně, pokud nejsou podíly na zisku od daně osvobozeny.

Kdy jsou podíly na zisku osvobozeny od daně

Osvobození se týká podílů na zisku mezi mateřskými a dceřinými společnostmi. Pokud splňuje mateřská a dceřiná společnost podmínky stanovené v § 19 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů, jsou podíly na zisku osvobozeny od daně z příjmů. Mateřskou společností je podle českého práva akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo družstvo, které je daňovým rezidentem ČR nebo daňovým rezidentem státu EU, nebo daňovým rezidentem Švýcarské konfederace, pokud má po dobu nejméně 12 měsíců minimálně 10% podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti. Dceřinou společností je podle českého práva akciová společnost, polečnost s ručením omezeným nebo družstvo, které je daňovým rezidentem ČR nebo daňovým rezidentem státu EU, nebo rezidentem Švýcarské konfederace, pokud na jejím základním kapitálu má mateřská společnost nejméně 10%podíl, a to po dobu minimálně 12 měsíců nepřetržitě. Časový test pro splnění podmínek zakládajících osvobození podílů na zisku může být splněn i dodatečně.

Příklad:

Společnost s ručením omezeným se sídlem v ČR má jediného společníka německou společnost s ručením omezeným. Při výplatě podílu na zisku mateřské společnosti ho nebude česká s.r.o. podrobovat srážkové dani.

Zvláštní sazba daně

Podíly na zisku, pokud nejsou od daně z příjmů osvobozeny, se zdaňují u zdroje zvláštní sazbou daně (srážkovou daní). Společnost, která rozhodla o výplatě podílu na zisku, se stává plátcem srážkové daně a její povinností je daň správně vypočítat, srazit a odvést správci daně. Srážková daň z podílů na zisku ze zdrojů na území ČR činí v r. 2008 15%.

Rozdíl mezi srážkou a odvodem daně

V praxi dochází často k záměně termínů sražení a odvod daně. Sražení daně je účetní operací - předpis závazku vůči správci daně. Odvod daně znamená zaplacení tohoto závazku. Plátce daně je povinen daň srazit ke dni výplaty podílů na zisku, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.. Sraženou daň je společnost povinna odvést správci daně do konce následujícího měsíce po jejím sražení. Protože o rozdělení zisku může rozhodovat jakákoli další valná hromada, která se koná po valné hromadě schvalující účetní závěrku, je možno odložit provedení srážky daně až na okamžik výplaty. Stačí, když valná hromada schvalující účetní závěrku, se nebude rozdělením zisku zabývat.

Příklad:

Valná hromada společnosti schválila v červnu 2008 účetní závěrku za r. 2007 a rozhodla, že společníkům budou vyplaceny podíly na zisku do konce roku 2008. Srážku daně je nutno provést do konce měsíce září (konec třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se konala valná hromada). Pokud bude daň sražena v září, odvede se sražená daň správci daně do konce října 2008.

Správný postup při sražení a odvodu daně

V praxi se často stává, že ke dni schválení účetní závěrky valnou hromadou zaúčtuje účetní ke dni konání valné hromady rozdělení zisku včetně předpisu podílů na zisku a vypočítá a zaúčtuje současně srážkovou daň. Předpis daně je v tomto případě zaúčtován předčasně a na základě zaúčtování daně je nutno odvést daň do konce následujícího měsíce. O dani by se mělo zaúčtovat až v momentě výplaty podílů, nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po konání valné hromady. Pokud je daň sražena dříve, je nutné odvod daně provést do konce měsíce následujícího po jejím sražení.

Příklad:

Valná hromada společnosti schválila v červnu 2008 účetní závěrku za r. 2007 a rozhodla, že společníkům budou vyplaceny podíly na zisku do konce roku 2008. Účetní srazil daň v červnu 2008. Den výplaty je termínem pozdějším. Odvod sražené daně je nutno provést do konce července 2008.

Autor: JUDr. Eva Svobodová