nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Postoupení pohledávky

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Postoupení pohledávky

10:34 01.05.2008

je upraveno v Občanském zákoníku. Postoupení pohledávky věřitelem jinému subjektu znamená, že tento jiný subjekt se stává věřitelem namísto toho, kdo pohledávku postoupil, vůči stejnému dlužníkovi. Spolu s pohledávkou automaticky přechází na nového věřitele i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Postoupením pohledávky dochází ke změně v osobě věřitele, nikoliv ke změně obsahu závazku dlužníka.

Oznamovací povinnost

Smlouva o postoupení pohledávky musí mít ze zákona písemnou formu. Postoupení pohledávky však nevyžaduje souhlas dlužníka. Věřitel postupující pohledávku je však povinen postoupení pohledávky dlužníkovi oznámit. Tato povinnost je důležitá zejména z toho důvodu, aby dlužník získal informaci o tom, komu má závazek uhradit. V případě, že dlužník o postoupení pohledávky neví, nemůže plnit vůči novému věřiteli. Věřitel postupující pohledávku nemá odpovědnost za to, že pohledávka je dobytná.

Námitky dlužníka vůči novému věřiteli

V případě postoupení pohledávky novému věřiteli má dlužník vůči tomuto věřiteli stejné námitky, které měl vůči původnímu věřiteli. Mezi tyto námitky patří především námitka neexistence postoupené pohledávky v době, kdy byla postoupena nebo námitka promlčení.

Neexistující pohledávky

Neexistující pohledávky jsou zejména ty, u kterých existuje pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného kompetentního orgánu, který popřel výši nebo titul konkrétní pohledávky. Případů neexistujících pohledávek je více:
pohledávka vznikla na základě právního úkonu, který byl od samého počátku neplatný, pohledávka tedy neexistuje
pohledávky dlužníka a věřitele byly vzájemně započteny
pohledávka byla částečně nebo úplně zaplacena
pohledávka byla uhrazena směnkou
mezi dlužníkem a věřitelem byla uzavřena dohoda o nahrazení původní pohledávky pohledávkou novou

Promlčení pohledávky

Podle ustanovení § 100 Obč. zákoníku se právo promlčí (kromě práva vlastnického), jestliže nebylo vykonáno v době stanovené v OZ. Soud k promlčení přihlédne jen k námitce dlužníka. Pokud se dlužník dovolá promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat a soud žalobu zamítne. Důležité je ustanovení § 110 Obč. zákoníku, podle kterého se promlčuje právo, které bylo přiznáno pravomocným rozsudkem soudu nebo jiného orgánu, za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. V tomto případě dochází k přerušení běhu promlčení lhůty a nová promlčecí doba začne běžet po uplynutí překážky od začátku. Bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo; byla-li však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá na běh promlčecí doby vliv.
V Obchodním zákoníku je úprava promlčení obsažena v ustanovení § 387 až 408.

Dva způsoby postoupení pohledávek

Postoupení pohledávek může být realizováno dvěma způsoby:
úplatné postoupení pohledávek
bezúplatné postoupení pohledávek
Daňové dopady úplatného postoupení pohledávky závisí i na tom, zda k této pohledávce existují opravné položky a zda se jedná o prodej pohledávky vlastní nebo o prodej pohledávky nabyté postoupením. Při určování výsledku je nutno posoudit každou smlouvu o postoupení samostatně.
Pohledávku lze postoupit také bezúplatně. Postupitel se přitom zavazuje poskytnout postupníkovi určitý majetkový prospěch a ten dar přijímá.
Podle ustanovení § 59 odst. 8 Obch. zákoníku nemůže být pohledávka vůči společnosti nepeněžním vkladem. Tato pohledávka však může být započtena proti pohledávce společnosti na splacení vkladu, a to za podmínek stanovených zákonem.

Typy na daňovou optimalizaci

Pokud vytvoříme zákonné opravné položky k pohledávkám podle zákona o rezervách, jedná se v roce tvorby opravných položek o daňově uznatelný náklad, o jejichž daňovou uznatelnost následným postoupením pohledávky nepřijdeme.. Při postoupení pohledávky budou sice zákonné opravné položky rozpuštěny, ale jmenovitá hodnota pohledávky bude podle zákona o daních z příjmů daňově účinná do výše tržby zvýšené o zákonnou opravnou položku, která již byla dříve vytvořena. Na toto pravidlo se nesmí zapomenout, protože bez jeho realizace by tvorba opravné položky byla prostředkem snižujícím základ daně jen dočasně, nikoliv trvale.

Postupník (nový věřitel) by neměl zapomínat na možnost uplatnění zákonných opravných položek k pohledávkám nabytým postoupením. Musí však nejdříve zjistit, zda předmětná pohledávka splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 2 Zákona o rezervách a zda byla pořizovací cena pohledávky postupiteli zaplacena. Důležité je počíátání času, tj. lhůty, která musí uplynout od splatnosti pohledávky, aby bylo možné tvořit zákonnou opravnou položku. Tato lhůta začíná běžet dnem splatnosti pohledávky, která je předmětem postoupení. Datum postoupení nemá na běh této lhůty vliv.

Možnost vložit pohledávku cestou přes peněžní vklad a následný zápočet do společnosti dlužníka. Tímto způsobem se lze zbavit nedobytných pohledávek, které dlužník nesplácí. Podmínkou je souhlas dlužníka.

Autor: JUDr. Eva Svobodová