nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Podnikatel podle nového Občanského zákoníku

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Podnikatel podle nového Občanského zákoníku

08:43 05.11.2013

Podle dosavadní úpravy (do konce roku 2013) jsou otázky související s podnikáním obsaženy v Obchodním zákoníku. Nový Občanský zákoník, který nabývá účinnosti 1. ledna 2014, definuje pojem podnikatel nově. Definice podnikatele je důležitá i pro posuzování nelegální práce.

Definice podnikatele podle nového Občanského zákoníku

Podnikatelem je podle § 420 fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účetodpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podle této definice se pro to, aby byla osoba považována za podnikatele, nevyžaduje podnikatelské oprávnění. Rozhodujícím kritériem je, jak se osoba v právním styku fakticky chová, tedy skutečná povaha profesionální činnosti podnikatele.

Osoba zapsaná v obchodním rejstříku

Podle § 421 nového Občanského zákoníku se za podnikatele považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je tedy nadále každá osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku bez ohledu na to, zda provozuje podnikatelskou činnost.

Osoba s živnostenským nebo jiným oprávněním

Nový občanský zákoník zakotvuje v § 421 odst. 2 také vyvratitelnou domněnku, že podnikatelem je i osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Podnikatel a ochrana spotřebitele

Pro účely ochrany spotřebitele se podle § 420 odst. 2 za podnikatele považuje i každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Podnikání podle Živnostenského zákona

Obdobně definuje podnikání v § 2 Živnostenský Zákon. Podnikáním podle Živnostenského zákona se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Živnostenským zákonem.

Závislá práce podle Zákoníku práce

Závislou práci definuje Zákoník práce ve svém § 2. Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Pokud tedy pracuje občan v závislé práci, musí být práce vykonávána na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti podle Zákoníku práce.

Znaky ukazující na švarcsystém
Osoba vystupující jako osoba samostatně výdělečně činná, musí vystupovat sama za sebe. Pokud pracuje osoba na živnostenský list, ale vystupuje navenek jménem právnické osoby, ukazuje to na švarcsystém. Pokud je vztah mezi OSVČ a „zaměstnavatelem" založený na nadřízenosti a podřízenosti, tj. OSVČ plní příkazy nadřízené osoby, jedná se o další znak švarcsystému.

Zastřené právní jednání podle nového Občanského zákoníku
Nový Občanský zákoník definuje v § 555 zastřené právní jednání. Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu. Má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy. Pokud tedy bude vykonávat osoba činnost vykazující znaky podnikání, bude ji vykonávat na základě obchodní smlouvy. Pokud bude osoba vykonávat činnost vykazující znaky závislé činnosti, uzavře na tuto práci pracovní smlouvu nebo dohodu podle Zákoníku práce. V případě, že bude osoba vykonávat závislou práci na základě obchodní smlouvy, posoudí se její výkon jako zastřené právní jednání se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

 

Autor: JUDr. Eva Svobodová, daňový poradce