nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Odpovědnost podnikatelská

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

 • včasné a správné zaúčtování
 • srozumitelnost výsledků
 • trvalou možnost poradit se
 • předem znát cenu

 

Odpovědnost podnikatelská

12:23 15.06.2022

Pokud máme na mysli podnikající fyzické osoby bez zaměstnanců, lze obecně konstatovat, že jejich odpovědnost stojí především na kvalitě jejich produktů a řádném zdanění dosažených příjmů za jejich poskytování. Jinak je to ale u právnických osob a zejména u těch, které někoho zaměstnávají.

Naše podnikatelské prostředí

Od sametové revoluce vznikla řada zákonů a předpisů, které si kladou za cíl usměrňovat podnikatelské prostředí tak, aby zákazníci i stát dostali to, co mohou očekávat a navíc, aby zaměstnanci, kteří se podílejí na produktu byli chráněni v mezích vyspělé kulturní společnosti směřující ke své prosperitě, pokud není zasažena nějakou krizí. Ta potom vygeneruje další předpisy reagující na vzniklou situaci.

Odpovědné osoby

Jak uvádí občanský zákoník, odpovědnost za výkon činnosti, k níž se člověk dobrovolně hlásí je vymahatelná a její nedílnou součástí je i řádné kontrolovatelné hospodaření. Od povinnosti zajistit správně vedené účetnictví, přes ochranu osobních údajů až po vytváření bezpečného prostředí a kvalitního produktu.
S tím souvisí řada úkolů spočívajících v plnění povinností a jejich dokumentování. Předložením zpracovaných dokumentů ke kontrole se dokládá, že bylo učiněno zákonu za dost a že to také naplnilo potřebnou prevenci před vznikem nebezpečí, či pochybením v některé z oblastí podnikatelské praxe.

Dokumenty a povinnosti

Nelze vyjmenovat všechny povinně zpracovávané dokumenty a tak se omezíme jen na některé bez ohledu na to, zda patří k těm nejdůležitějším:

 • - personální složky zaměstnanců obsahující dokumenty potřebné pro výkon práce
 • - písemné smlouvy s poskytovateli produktů a služeb
 • - interní směrnice upravující postupy v souladu se zákony především tam, kde se nabízejí varianty
 • - dokumenty prokazující proškolení a potřebné vzdělávání v profesi
 • - evidence o přítomnosti na pracovišti, o přidělování a čerpání prostředků a o samotném provoze
 • - evidence stavu majetku a zacházení s ním, jako součást účetnictví a povinných inventarizací
 • - zápisy, záznamy, důležitá písemná ujednání, závazné postupy a další......
 • - analýza rizik, předcházení úrazů a požáru, pravidelné hodnocení stavu bezpečnosti práce.

Další dokladování

V zájmu firmy je, aby činnost a vývoj byl uvnitř firmy co nejlépe zaznamenán nejen proti vznik pochybností, ale i pro potřeby využití nasbíraných zkušeností z praxe. Nelze přesně určit, jaké dokumenty musí firma vést a spravovat. Lze však určit postupy k tomu, aby se firma dostala do prostředí svého bezpečného rozvoje. Při hledání správné cesty je třeba brát do úvahy potřebu obhájit své postupy a svá rozhodnutí způsobem, který určují předpisy. Jejich studium je proto nedílnou součástí práce všech osob, které vzaly na sebe odpovědnost za své podnikání.

Autor: Jiří Novotný