nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Místní šetření

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Místní šetření

17:10 25.05.2011

Jaký je rozdíl mezi místním šetřením a daňovou kontrolou se pokusíme vysvětlit v následujícím článku

Co je místní šetření?

Místní šetření je velmi operativní prostředek. Používá se v rámci vyhledávací činnosti. Lze ho charakterizovat jako obhlídku na místě u daňového subjektu či u třetí osoby v prostorách výkonu podnikatelské činnosti. Jde tedy o pouhé zjišťování či ověřování dílčích otázek při správě daní. Místní šetření není určeno ke komplexnímu zjišťování či prověřování daňových povinností daňových subjektů. K tomu slouží daňová kontrola.

Jak probíhá místní šetření?

Pokud správci daně vzniknou pochybnosti o správnosti daňového tvrzení, má správce daně možnost ověřit schopnost daňového subjektu své tvrzení prokázat pomoci institutu místního šetření.
Úřední osoba správce daně obvykle oznámí svůj záměr provést místní šetření a daňový subjekt je povinen to umožnit. Při vstupu do prostor podnikatelského subjektu se prokazuje průkazkou s fotografií a současně i svým občanským průkazem. Povinnost prokázat svou totožnost tímto způsobem ukládá zákon. Pokud se návštěvník odmítne prokázat, je třeba informovat místně příslušný finanční úřad a místní šetření neumožnit. Předmětem místního šetření je obhlídka na místě v rámci které probíhá zjišťování či ověřování otázek při správě daní. K provedení místního šetření si může úřední osoba přizvat osobu, jejíž přítomnost je podle povahy věci potřebná. Lze pořizovat i obrazový, nebo zvukový záznam přičemž o provedení takového záznamu předem uvědomí osoby, které se tohoto úkonu účastní.

Místní šetření nenahrazuje daňovou kontrolu

Místní šetření není ani předběžnou daňovou kontrolou v rámci které by úřední osoba zjišťovala procházením všech dokladů, zda lze nalézt případné pochybení, které by bylo možno doměřit prostřednictvím následné kontroly. Pracovník provádějící místní šetření si může vyžádat nahlédnutí do některých dokladů, požádat o jejich zapůjčení, či kopii, případně může předmětné důkazní prostředky zajistit. Nesmí však při tom nedměrně zatěžovat daňový subjekt a nutit ho k činnostem, zvyšujícím jeho náklady. O místním šetření se sepíše zápis, či úřední záznam.

Práva a povinnosti plynoucí z místního šetření

Místní šetření bude čím dál častěji využívaným nástrojem a je třeba, aby i podnikatelé věděli, co je jejich právem a povinností. Paragraf 80 až 83 Daňového řádu popisuje průběh místního šetření a daňový řád i na jiném místě určuje práva a povinnosti zůčastněných stran. Před zahájením místního šetření se doporučuje pročíst si předmětné paragrafy a předejít tím nesprávnému pochopení, které by mohlo v krajních případech vyvolat i sankce za porušení tohoto předpisu.

Podpora

Podnikatelům, kteří se s úřední osobou správce daně setkávají prvně, právě v rámci místního šetření, poskytneme podporu a pomoc jednak radou ale i nabídkou na zastupování před správcem daně, čímž zamezíme nebezpečí vzniku sankcí, které mohou plynout z neznalosti příslušných ustanovení daňového řádu. O případnou pomoc je třeba zažádat co možná nejdříve, aby bylo možné připravit se na jednání a seznámit se s problematikou ještě před zahájením místního šetření.

Autor: J.Novotný