nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Máš padáka!

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Máš padáka!

09:10 12.12.2022

Zaměstnavatel má pro ukončení pracovního poměru se zaměstnancem mnohem těžší pozici, než zaměstnanec. Zatímco zaměstnanec může podat výpověď prakticky kdykoliv, zaměstnavatel musí pro vypovězení zaměstnance splnit zákonné podmínky a ještě se mu to prodraží.

Uzavírat pracovní poměr s rozvahou

Když už zaměstnavatel nabírá zaměstnance, musí si dobře rozvážit, zda nejedná ukvapeně a zda je reálné, aby očekávaný přínos zaměstnance byl vyšší než náklady na něj vynaložené. Nejde jen o mzdu a odvody z mezd, ale jde i o vytvoření pracovních podmínek, zajištění bezpečné práce a prokázání, že bylo učiněno vše, co ukládají předpisy. Zaměstnavatel musí vytvářet podmínky pro loajální pracovní výkon a nastavovat i účinnou kontrolu.
Neuvážené uzavření pracovního poměru se zaměstnavateli obvykle vymstí a stává se mu důrazným poučením pro další podnikatelskou praxi.

Pracovní výkon

Pokud zaměstnavatel není spokojen s pracovním výkonem zaměstnance a hodlá mu z tohoto důvodu ukončit pracovní poměr, tak i v takovém případě může případný spor dopadnout v neprospěch zaměstnavatele. Zaměstnavatel má totiž jako jednu z povinností prokazatelně řídit, kontrolovat, usměrňovat pracovní výkon a vyhodnocovat jej (nejlépe na pracovních poradách). Zápis z pracovní porady je prokazatelným dokumentem díky jeho obsahu, datu konání, pořadovému číslu a podpisům účastníků. V průběhu práce tedy zaměstnavatel odhaluje vznikající nedostatky, řeší je a usměrňuje pracovní výkon zaměstnanců. Pokud tak nečiní, je to k jeho škodě, především v případech, kdy dodatečně zjistí opakovaná porušování pravidel. Pravidla jsou obvykle zakotvena ve vnitřních předpisech firmy. Tam, kde vnitřní předpisy nejsou, není čím argumentovat.

Krajní řešení

Ukončení pracovního poměru je pro obě smluvní strany jedním z krajních řešení vzniklého problému. Zatímco zaměstnanec přichází o zdroj příjmů (ten je krátkodobě nahrazen odstupným), zaměstnavatel může očekávat, že se zaměstnanec bude bránit prostřednictvím soudních tahanic, na kterých může jen vydělat a nic ho to nestojí.
Zaměstnavatel je díky Zákoníku práce a postojům soudů v mnohem složitější pozici než zaměstnanec. Měl by se proto velmi důsledně seznámit s jednotlivými ustanoveními Zákoníku práce i s jeho odborným výkladem, případně i s judikaturou ještě před tím, než učiní neuvážený krok, který ho může stát nemalé peníze.
Právní spor, který je obvykle veden v zájmu zaměstnance (jako slabší smluvní strany), umožňuje zaměstnanci předkládat pouze svá tvrzení, zatímco zaměstnavatel musí vyvracet taková tvrzení předloženými důkazními prostředky, mezi něž tvrzení nepatří. Z toho důvodu nelze očekávat, že zaměstnavatel uspěje, pokud v průběhu zaměstnávání nenaplnil své povinnosti a nevytvořil si takové důkazní prostředky, jimiž by mohl úspěšně argumentovat.

Autor: Jiří Novotný