nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Jak vyplnit tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů.....“

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Jak vyplnit tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů.....“

16:05 26.01.2008

Předkládáme Vám stručný návod k vyplnění tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků", jehož vyplněním uplatníte nárok na roční zúčtování daně ze rok 2007. vč. uplatnění nezdanitelných částí základu daně ročního charakteru a nárok na příslušné slevy na dani či daňové zvýhodnění na dítě pro rok 2008

A. Jak vyplnit „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků na rok 2008

1.V části I. odst. 1) vyplníte, zda uplatňujete/neuplatňujete slevu na dani na poplatníka na zdaňovací období 2008
2.Slevu na dani z důvodu, že pobíráte částečný nebo plný invalidní důchod (nutné doložit dokladem o výplatě důchodu), nebo že jste studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání studiem, uplatníte vyplněním příslušných kolonek v části I, odstavci 2a) - 2d).
3.V případě, že uplatňujete daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s Vámi ve společné domácnosti, vyplníte příslušné kolonky odstavce 3). Údaje o manželce (manželovi) vyplňujete pouze v případě, že uplatňujete daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

B. Jak uplatnit roční zúčtování daně za rok 2007

1.Zkontrolujete, zda v průběhu roku 2007 nedošlo ke změnám skutečností, které jste v části I.-II. tiskopisu uvedl/a (rodinný stav, bydliště, narození dítěte, zaměstnavatel druhého z manželů - pokud uplatňujete daňové zvýhodnění na dítě...).
2.Veškeré změny, ke kterým došlo, uveďte do tabulky v části II. na 2. straně tiskopisu - „druh změny, změna nastala, podpis, datum podpisu".

Dále budete pokračovat vyplňováním části III:

Než začnete vyplňovat údaje části III., na 3. straně tiskopisu, nejprve si tuto část pečlivě pročtěte.

Uvádíme Vám tři nejčastější příklady vyplnění

I.Příklad:- chcete, aby Vám zaměstnavatel provedl roční zúčtování daně a po celý rok 2007 jste měl/a příjmy jen od stávajícího zaměstnavatele.Vyplňte do prvého okénka „za zdaňovací období" - 2007. Stejně tak budete postupovat i v odstavcích 1.- 2., kdy doplníte vždy do prvního volného okénka rok 2007. V odstavci 3 do prvého volného okénka doplníte „2007A". Do tabulky „Ve zdaňovacím období 2007 - Jména plátců" napíšete: NEBYL JINÝ PLÁTCE

II. Příklad:- Chcete, aby Vám zaměstnavatel provedl roční zúčtování daně, ale nastoupil jste k němu v průběhu roku 2007 a od počátku roku 2007 do nástupu k stávajícímu zaměstnavateli jste byl/a zaměstnán/a u jiného, případně jiných zaměstnavatelů postupně za sebou, nebo jste byl/a osobou bez zdanitelných příjmů - studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání, příp. jste byl/a registrován/a jako uchazeč o zaměstnání u příslušného Úřadu práce.
V těchto případech budete postupovat stejně jako u I. příkladu pouze v odstavci 3. do prvého volného okénka doplníte „2007B". Do tabulky doplníte ve zdaňovacím období od....do....2007 a jména předcházejících zaměstnavatelů (příklad od ledna do března 2007 Alfa s.r.o. Praha, od dubna 2007 XXXX.s.r.o. = název stávajícího zaměstnavatele).
Zároveň vyplňte dle skutečnosti prvé okénko bodu 4. - rok 2007 a zaškrtněte, zda jste u předchozích zaměstnavatelů uplatňoval/a či neuplatňoval/a měsíční slevy na dani.
Důležité: období studia je nutné doložit originálem potvrzení ze školy, od předchozích zaměstnavatelů je nutné předložit originál potvrzení o zdanitelných příjmech - přičemž datum vystavení dokladu nesmí být po 15.2.2007.
V obou shora uvedených příkladech lze v rámci ročního zúčtování daně uplatnit „slevu na dani na manželku/manžela" a „roční nezdanitelné části, a to vyplněním příslušných kolonek v části III., na straně 3-4, např. Na manželku (manžela), jejíž/jehož vlastní příjmy v roce 2007 nepřesáhly částku 38.040.-Kč, z důvodu poskytnutí daru (přiložte potvrzení), platby příspěvků na penzijní připojištění nebo zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění (u nově uplatňovaných případů nebo v případě, že došlo ke změně smluvních podmínek je nutné vedle potvrzení o zaplacených příspěvcích přiložit i kopii smlouvy).

III. Příklad - jste povinen/na podat daňové přiznání na Váš místně příslušný finanční úřad do 31.3.2008. V průběhu roku 2007 popř. jeho část jste neměl/a podepsáno prohlášení k dani, vedle příjmů ze závislé činnosti jste měl/a jiné příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob vyšší jak 6.000.-Kč, chcete uplatnit výpočet daně ze společného základu daně manželů, nebo pokud Vaše žádost o provedení ročního zúčtování daně zaměstnavatele, případně datum přiložených potvrzení ponesou datum až po 15.2.2008. V tiskopise, v části III. napíšete do tabulky „Ve zdaňovacím období 2007", do kolonky „jména plátců" „daňové přiznání podávám sám". Na základě této poznámky Vám bude zasláno potvrzení o zdanitelných příjmech u Vašeho zaměstnavatele.

Na poslední straně vyplníte odstavec - Potvrzuji pravdivost a úplnost uvedených údajů za „zdaňovací období" 2007, datum podpisu Nejpozději 15.2.2008 a podpis.

Příloha

Autor: J.Novotný