nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / DPH a daňový dobropis

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

DPH a daňový dobropis

09:37 23.08.2008

Jednotlivé typy daňových dokladů jsou definovány v § 28 odst. 1 zák. o DPH. Výčet daňových dokladů zde není taxativní, což znamená, že mohou existovat i jiné daňové doklady, např. rozhodnutí celních orgánů.

Daňový dobropis a vrubopis

Do kategorie daňových dokladů podle zákona o dani z přidané hodnoty patří i daňový dobropis a daňový vrubopis. V případě, že dojde k opravě základu daně a výše daně, je plátce, který uskutečnil původní zdanitelné plnění, povinen vystavit pro plátce, pro kterého uskutečnil zdanitelné plnění, daňový dobropis nebo daňový vrubopis.

Kdy můžeme provést opravu výše DPH

Plátce DPH může opravit výši daně především při vrácení zboží, reklamaci špatně poskytnutých služeb nebo při snížení ceny z důvodu špatné kvality zboží nebo služeb. Jedná se tedy o opravy, které mají za následek snížení daňové povinnosti.

Kdy musíme provést opravu výše DPH

Plátce DPH musí opravit výši daně v případě zvýšení základu daně za zdanitelné plnění, k němuž dojde po jeho uskutečnění, např. byla chybně fakturovaná nižší cena a nyní dochází k jejímu zvýšení a tedy i ke zvýšení daňové povinnosti.
Zákon o DPH řeší samostatně i situaci, kdy dojde k vrácení platby, která na sebe vázala povinnost přiznat daň, protože povinnost odvádět daň vzniká i u přijatých plateb, ačkoliv se nejedná o zdanitelné plnění. I v případě vrácení platby je tedy stanovena povinnost opravy výše daně.

Opravy základu daně a výše daně jako samostatné zdanitelné plnění

Výše zmíněné opravy se považují za samostatné zdanitelné plnění. Den uskutečnění se řídí tím, zda je zvyšována nebo snižována daňová povinnost. Jestliže je zvyšována daňová povinnost, považuje se za rozhodný den, resp. zdaňovací období, ve kterém byla oprava provedena. Pokud je opravou snižována daňová povinnost, je to zdaňovací období, ve kterém byl dobropis doručen plátci.

Sazba daně u daňového dobropisu a vrubopisu

Při opravě základu daně se řídíme zásadou, že se uplatní vždy sazba daně, která platila ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění, např. při opravě základu daně v dubnu 2008, kdy platí snížená sazba daně 9%, se uplatní u zdanitelného plnění, které se uskutečnilo v listopadu 2007(se sazbou 5%), sazba daně platná v listopadu 2007, tj. snížená sazba 5%.

Použití kurzu při opravě daně a výše daně

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNBplatný pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního plnění.

Oprava základu daně a výše daně týkající se více zdanitelných plnění

Pokud se oprava základu daně a výše daně týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny opravy na daňovém dobropisu nebo daňovém vrubopisu, uvedeny pouze jednou, musí zde však být vyjmenovány všechny původní daňové doklady, rozdíly mezi opraveným a původním základem daně a tomu odpovídající částky daně.

Náležitosti daňového dobropisu nebo daňového vrubopisu:

Daňový dobropis i daňový vrubopis obsahují stejné údaje jako běžný daňový doklad. V těchto dokladech se uvádějí pouze rozdíly mezi původními a správnými údaji.
Náležitosti daňového dobropisu nebo daňového vrubopisu:
obchodní firma nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění
DIČ plátce, který uskutečňuje plnění
obchodní firma nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje plnění
DIČ plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění
evidenční číslo daňového dokladu
rozsah a předmět plnění
datum vystavení daňového dokladu
jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně
základní nebo sníženou sazbu daně
evidenční číslo původního daňového dokladu, rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné plnění a tomu odpovídající daň zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře, popříp. uvedenou i v haléřích

Oprava základu daně a výše daně pro neplátce

V případě zdanitelných plnění uskutečněných pro neplátce nevystavuje plátce daně daňový dobropis ani daňovývrubopis, ale vystaví doklad o opravě základu daně a výše daně, který má předepsány náležitosti v ust. § 42 odst. 6 zák. O DPH.

Daňový dobropis versus storno dokladu

Daňovým dobropisem se řeší dodatečně poskytnuté slevy z ceny, reklamace nebo vrácení části nebo celého plnění - jedná se o změny, které nastaly po uskutečnění původního zdanitelného plnění nebo poskytnutí platby a mění tedy cenové podmínky u těchto zdanitelných plnění. Naproti tomu storno je zrušení původního účetního případu z důvodu nepodložené nebo neoprávněné fakturace, protože zdanitelné plnění se neuskutečnilo nebo byly mylně vystaveny dvě faktury za jedno zdanitelné plnění. Např. pokud dodáme 10 ks zboží, ale do faktury napíšeme omylem 11 ks zboží, mělo by se udělat storno původního dokladu a vystavit nový doklad s uvedením správných údajů.

Autor: JUDr. Eva Svobodová