nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

07:45 25.01.2009

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b. Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu.

Podmínka pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě

Vyživované dítě v rámci jedné domácnosti může uplatnit ve zdaňovacím období nebo ve stejném kalendářním měsíci jen jeden z poplatníků. Pro posouzení existence společné domácnosti více osob je důležité jejich trvalé spolužití a finanční hospodaření. Nemusí se vždy nutně jedat o totožné trvalé bydliště poplatníka a vyživovaného dítěte. Také dočasný pobyt dítěte mimo domácnost (studium, léčení apod.) nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění.

Kdy vzniká nárok na daňové zvýhodnění

Nárok na daňové zvýhodnění vzniká:
již v měsíci, kdy se dítě narodilo
již v měsíci, kdy začalo zletilé dítě plnit studijní povinnosti
již v měsíci, kdy bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Výše daňového zvýhodnění v r. 2008

Daňové zvýhodnění pro rok 2008 činí 10680.- Kč ročně na každé vyživované dítě (890.- Kč měsíčně) a 21360.- Kč ročně na každé vyživované dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P (1780.- Kč měsíčně).

Výše slevy na dani

Poplatník může uplatnit slevu na dani až do výše vypočítané daňové povinnosti po slevě podle § 35ba, tj. vypočítaná daň přesahující výši daňového zvýhodnění se o částku daňového zvýhodnění sníží.

Příklad:

Vypočítaná daň z příjmů ze základu daně sníženého o nezdanitelné částky podle § 15 a slevy na dani podle § 35ba ve výši 30000.- Kč převyšuje nárok na daňové zvýhodnění, které činí 21360.- Kč. Daňové zvýhodnění je slevou na dani a poplatník zaplatí zbývající daňovou povinnost ve výši 8640.- Kč.

Daňový bonus

Pokud je nárok na daňové zvýhodnění vyšší než vypočítaná roční daňová povinnost po slevách podle § 35ba, sleva na dani na dítě se poskytne jen do výše daňové povinnosti a vzniklý rozdíl představuje daňový bonus. Poplatník může uplatnit daňový bonus v případě, že jeho výše činí alespoň 100.- Kč, maximálně však lze uplatnit za r. 2008 daňový bonus na všechny vyživované děti v úhrnu do výše 52200.- Kč (4350.- měsíčně).

Příklad:

Vypočítaná daň z příjmů ze základu daně sníženého o nezdanitelné částky podle § 15 a slevy na dani podle § 35ba ve výši 15000.- Kč je nižší než daňové zvýhodnění, které činí 21360.- Kč. Daňové zvýhodnění se skládá v tomto případě ze slevy na dani 15000.- Kč (do výše daně) a daňového bonusu 6.360.- Kč (do výše nároku na daňové zvýhodnění), který poplatník obdrží.

Další podmínky pro uplatnění daňového bonusu

Poplatník musí mít příjem podle § 6, § 7, § 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k počátku kalendářního roku, tj. pro rok 2008 ve výši 48000.- Kč (8000.- Kč měsíčně). Do stanoveného limitu se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. U příjmu podle § 9 Zákona o daních z příjmů nesmí výdaje převýšit tyto příjmy.

Daňové zvýhodnění u nerezidenta

Poplatník - nerezident může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě žijící s ním v domácnosti v případě, že jeho roční příjmy ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90% všech jeho příjmů (kromě příjmů, které nejsou předmětem daně, které jsou osvobozeny od daně nebo jsou zdaněny srážkovou daní), a to za předpokladu, že splní ostatní podmínky jako poplatník - rezident.

Kdo se považuje za vyživované dítě

Za vyživované dítě v domácnosti se považuje vždy nezletilé dítě, u kterého se pro daňové účely nesleduje výše případného příjmu. Zletilé dítě lze uznat jako vyživované dítě maximálně do dovršení věku 26 let za podmínky, že nepobírá vlastní plný invalidní důchod a současně se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se na budoucí povolání nemůže připravovat nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodu svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Způsob uplatnění daňového zvýhodnění

prohlášením poplatníka (u zaměstnavatele)
potvrzením zaměstnavatele druhého z manželů, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje druhý z manželů
potvrzením školy (tuzemské nebo zahraniční) o soustavné přípravě na budoucí povolání studiem
(u zletilých dětí)
rozhodnutím MŠMT o tom, že studium na střední nebo VŠ v zahraničí je postaveno na roveň studia v ČR
rozhodnutím o svěření dítěte do výchovy a výživy
průkazem ZTP/P dítěte pro dvojnásobné daňové zvýhodnění
potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že vyživuje ve společné domácnosti zletilé dítě do 26 let věku, které nepobírá plný invalidní důchod a nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost
poplatník, který je povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo se rozhodl podat daňové přiznání dobrovolně, uplatní daňové zvýhodnění v daňovém přiznání a v případě vzniku nároku na daňový bonus požádá správce daně o jeho vyplacení

Autor: JUDr. Eva Svobodová