nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Co musíme udělat do konce roku 2018

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Co musíme udělat do konce roku 2018

17:07 12.12.2018

Do konce roku zbývá málo dní a pro mnohé hodně úkolů.

Nová povinnost právnických osob
Od 1. ledna 2018 byla zřízena Evidence skutečných majitelů, která je informačním systémem veřejné správy. Její definici najdeme v rejstříkovém zákoně 304/2013 Sb.. Statutární orgán všech právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku (včetně jednočlenných s.r.o.) má povinnost uvést do evidence skutečných majitelů aktuální údaje o skutečných majitelích. Evidence skutečných majitelů je rejstříkem neveřejným.

Definice skutečného majitele
Podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se skutečným majitelem rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.

Do konce roku bez poplatku
Pokud právnická osoba, která byla zapsána do obchodního rejstříku před 01.01.2018, uskuteční zápis do evidence skutečných majitelů do konce roku 2018, je osvobozena od soudního poplatku. Po 1. lednu 2019 podléhá zápis soudnímu poplatku ve výši 1.000 Kč.

Minimální mzda od 01.01.2019

Od ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda na částku 13.350 Kč brutto, hodinová sazba se zvyšuje na 79,80 Kč. Spolu se zvýšením minimální mzdy se zvyšuje také zaručená mzda, kterou se rozumí nejnižší mzda (plat), na kterou vzniklo zaměstnanci právo podle Zákoníku práce, pracovní smlouvy nebo mzdového (platového) výměru, a to podle složitosti vykonávané práce a podle odbornosti. Je proto třeba zkontrolovat do konce roku 2018 mzdové (platové) výměry zaměstnanců a zjistit, zda odpovídají nové výši minimální a zaručené mzdy. Zaručené mzdy jsou stanoveny v osmi skupinách podle charakteristiky platových tříd (viz příloha k Zákoníku práce). Nejnižší úroveň zaručené mzdy se bude od 1. ledna 2019 pohybovat od 13.350 Kč brutto do 26.700 Kč brutto měsíčně.

Uložení účetní závěrky 2017 do sbírky listin

Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu uložením do sbírky listin do 30 dnů po schválení příslušným orgánem, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byla účetní závěrka schválena, tzn. lhůta pro uložení účetní závěrky za rok 2017 musí být uložena nejpozději do 31.12.2018. Povinností statutárního orgánu je také vypracovat do tří měsíců od skončení účetního období zprávu o vztazích podle ust. § 82 zák. č. 90/2012 Sb.. Zpráva musí být vypracována prakticky u všech společností a ukládá se rovněž do sbírky listin příslušného obchodního rejstříku.

Inventarizace majetku a závazků

S blížícím se koncem roku je spojena inventarizace majetku a závazků. Řádné provedení inventarizace jak fyzické, tak dokladové, je předpokladem pro sestavení účetní závěrky za rok 2018. Povinnost inventarizovat majetek a závazky vyplývá ze zákona o účetnictví a účetní jednotka musí být schopna prokázat provedení inventarizace majetku a závazků po dobu pěti let po jejím provedení. Inventarizace se provádí k rozvahovému dni a může být zahájena nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a ukončena nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Základem je interní předpis s časovým a věcným harmonogramem, ve kterém se stanoví postup při provádění inventarizace, zejména také doba zahájení inventarizace, lhůta pro její ukončení, určení osob odpovědných za provedení inventur a inventarizace, stanovení jejich pravomocí a povinností, podpisové záznamy odpovědných osob, archivaci účetních dokladů aj.. Přípravná fáze inventarizace zahrnuje sestavení plánu inventur. Pokud jste tak dosud neučinili, je nejvyšší čas se do toho pustit.

...a kromě toho

by měli podnikatelé provést roční revizi stavu ochrany osobních údajů, zajistit periodické školení zaměstnanců v BOZP, kontrolu stavu BOZP, proškolit řidiče referentských vozidel včetně jednatele, posoudit, zda jsou podle výše zmíněného zákona 253/2008 Sb., povinnou osobou a v tom případě provést Hodnocení rizik včetně Opatření, vytvořit Systém vnitřních zásad a proškolit prokazatelně zaměstnance i v této oblasti.....

Autor: JUDr. Eva Svobodová